80 rocznica bitwy pod Monte Cassino

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH DLA WNIOSKODAWCY I JEGO REPREZENTANTÓW 

1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby rozpatrzenia i realizacji Wniosku o udzielenie darowizny, zgodnie z Regulaminem udzielania darowizn osobom prawnym jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 1) niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji Wniosku o udzielenie darowizny oraz zawarcia umowy darowizny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 2) realizacji wniosku i umowy darowizny w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji PGE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 3) wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych w związku z realizacją wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 4) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego obrony roszczeń Fundacji PGE, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 5) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Fundacji PGE, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO; 6) archiwalnym w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji PGE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. Okres przetwarzania danych wynosi 6 lat od daty realizacji i rozliczenia wniosku. 

4. Dane osób, wyznaczonych przez Wnioskodawcę do realizacji wniosku, zawarcia umowy darowizny i jej realizacji Fundacja PGE otrzymała od Wnioskodawcy i obejmują one dane niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. W szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, informacje zawarte w pełnomocnictwie. 

5. Dane osobowe podane w Wniosku nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.